Pretraga po kategorijama

Kontrola faza KF-3

PDFPrintEmail
Kontrola_faza_KF_4cced3553f089.jpgKontrola_faza_KF_4cced3553f089.jpg
Description

ŠEMA VEZIVANJA

 

FUNKCIONALNI DIJAGRAM

 

PRIKLJUČIVANJE UREĐAJA

Na priključke 1, 2 i 3 dovode tri faze L1, L2 i L3, čiji monitoring želimo vršiti, a na priključak 4 dovodi se nula N. Kontrolisane faze L1, L2 i L3 se dovode preko odgovarajućih osigurača (2A). Na priključak 5 dovodi se komandni napon koji se preko kontakta internog releja prosljeđuje dalje u komandni strujni krug (priključak 7 ili 8), dok se sa priključka 6 obezbjeđuje signal prorade zaštite ili slično. Kao komandni kontakt releja koristi se normalno otvoreni kontakt (priključci 5 i 7(8)) kako bi ostala fukcija zaštite, u slučaju neispravnosti na KF-3.
Puštanjem uređaja pod napon aktivira se žuta led dioda koja inače signalizira gubitak neke od faza dok interni relej ostaje u neaktivnom stanju te je komandni strujni krug prekinut. Ukoliko su prisutne sve tri faze (donja naponska granica Uf =175V~), ovakvo stanje ostaje u trajanju od cca 10 sekundi, nakon čega relej prelazi u aktivno stanje te se preko njegovog radnog kontakta obezbjeđuje komandni napon za rad štićene jedinice. Nestanak jedne, ili više faza napajanja uzrokuje trenutno isključenje releja, i samim tim prekid kola komande.
Nakon dolaska sve tri faze postoji vremenska zadrška od cca 10 sekundi, zbog eventualnih varijacija napona. Na ovaj način izbjegavaju se neželjeni uticaji prelaznog režima kod dolaska napajanja ili faze koja je prethodno izostala i uzrokovala proradu zaštite.
Uređaj je serijski ugrađen u kutiju dimenzija 30x92x71mm, IP 50, koja je predviđena za ugradnju u komandne ormare. Ugrađuje se na standardnu DIN šinu dimenzija 35x7mm. Vezu sa ostalim elementima vršiti provodnicima minimalnog presjeka 0,75 mm2.

Garancija

Na uređaj dajemo 12 mjeseci garanciju, uz uslov pravilnog korištenja.